Policy La Foresta m.b.t. het opvragen, verwerken en tijdelijk bewaren persoonsgegevens
 
De groepsverantwoordelijke dient aan La Foresta volgende informatie  te verschaffen:

  • Naam van elke persoon per kamer met vermelding van de juiste verblijfsduur (van … tot …).
Het gaat hier om een verplichte maatregel die brandveiligheid ons oplegt! Op ieder ogenblik moet immers duidelijk zijn wie in welke kamer verblijft.
  • Leeftijdscategorie per persoon: wij hanteren verschillende  tarieven  i.f.v. de volgende  4 categorieën:  +18 jaar, -18 jaar, -12 jaar en -6 jaar.
Deze informatie  is bijgevolg noodzakelijk voor een correcte opmaak van onze facturen.
  • Nationaliteit per deelnemer: La Foresta is verplicht om deze informatie door te geven aan Toerisme Vlaanderen die deze informatie aanwendt voor statistische doeleinden.
 
Specifiek voor scholen en groepen met minderjarigen (˂ 18 jaar):
 
De groepsverantwoordelijke dient voorafgaand aan het verblijf in La Foresta de ouders in te lichten welke persoonsgegevens  (naam, leeftijdscategorie en nationaliteit)  worden doorgegeven aan La Foresta en met welke doeleinden.
 
De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld op directieniveau en mogen niet doorgegeven worden aan derden .
La Foresta verbindt zich ertoe om deze gegevens enkel te bewaren gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking ervan d.w.z. tot na de volledige betaling van de factuur. Vanaf dat ogenblik zal La Foresta alle  persoonsgegevens vernietigen.